Aktualności

UWAGA ! Dnia 7.01.2022r. Biuro OIL w Tarnowie nieczynne
2022-01-05
UWAGA ! Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022 Biuro OIL w Tarnowie będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
WAŻNE ! W dniu 24.12.2021 Biur OIL w Tarnowie będzie nieczynne
2021-12-17
Uprzejmie informujemy że w dniu 24.12.2021 Biur OIL w Tarnowie będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
Badania ankietowe w ramach rozprawy doktorskiej
2021-12-17
Szanowni Państwo,   ponieważ mam przyjemność realizować pracę doktorską pt. „Zarządzanie talentami w publicznych podmiotach leczniczych w Polsce” na Wydziale Zarządzania...
W dniach 25/26 listopada 2021r. rejestr lekarzy oraz rejestr praktyk lekarskich nieczynny
2021-11-22
Ważne! W dniach 25/26 listopada 2021r. rejestr lekarzy oraz rejestr praktyk lekarskich nieczynny ze względu na szkolenie pracowników.

UWAGA!!!

ZAŚWIADCZENIA SKIEROWANIA DO PRACY PRZY ZWALCZANIU PANDEMII OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W TARNOWIE przyjmuje WYŁĄCZNIE za pośrednictwem:

  • POCZTY TRADYCYJNEJ
  • POCZTY ELEKTRONICZNEJ POD ADRESEM: tarnow@hipokrates.org

( niepoprawnie wypełnione zaświadczenia pozostaną bez rozpoznania !!! )

 POBIERZ DRUK ZAŚWIADCZENIA


 
UWAGA !
Uprzejmie przypominamy o tej informacji odnośnie pracy OIL w TARNOWIE

 

 

 

 

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie jest czynne:

Poniedziałek- 10.00-17.00

Wtorek- 08.00- 15.00

Środa -10.00 -17.00

Czwartek- 08.00- 15.00

Piątek - 8:00 - 15:00

 

Kontakt z nami
Biuro OIL w Tarnowie
tel/fax: 14 688 88 30
Konto bankowe:
74 1910 1048 2640 0010 1213 0001
E-mail: tarnow@hipokrates.org

NIP: 873-12-06-789

33-100 Tarnów
ul. Ignacego Mościckiego 16

Pomoc prawna - informacja

 

 


 

.

PWZ - cudzoziemiec


WARUNKI I PROCEDURY PRZYZNAWANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj.Dz.U.Nr 226 z 2005 r., poz.1943 z póź.zm.) 2.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U.Nr 30, poz.158 z póź.zm.) 3.Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.Nr 60, poz.636 z póź.zm.) 4.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.Nr 101 z 2002 r., poz.926 z póź.zm.) 5.Uchwała Nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy (Biuletyn NRL Nr 2/61/2001 z póź.zm.)


II. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez lekarza cudzoziemca
Na wniosek lekarza/ lekarza dentysty nie będącego obywatelem polskim, posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu, który złożył egzamin państwowy kończący staż podyplomowy (LEP) – obowiązuje od 1 października 2004r., okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
• na czas określony w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego
• na czas określony lub na stałe w celu podjęcia pracy zarobkowej. Wymagane dokumenty:
• „wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej” zawierający informację o celu podjęcia wykonywania zawodu ,oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
• zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
• dowód zmiany nazwiska gdy dokumenty wystawione są na inne nazwisko,
• dwa zdjęcia paszportowe,
• „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Ograniczone praw wykonywania zawodu lekarza dentysty” albo „Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty pod kierunkiem lekarza dentysty uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu (dot. lekarza dentysty, który rozpoczął staż podyplomowy przed 1 października 1999r.)
• „Kartę stażu podyplomowego”, „Kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty” albo „Zaświadczenie o odbyciu praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej” dot. lekarza dentystę który miał stwierdzone prawo wykonywania zawodu przed 27 września 1997r. albo decyzję MZ o uznaniu stażu odbytego za granicą za równoważny ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i zaświadczenie o złożeniu sprawdzianu, o którym mowa w §19 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz.U. Nr 57, poz 553 z p.zm.)
• świadectwo złożenia egzaminu państwowego lekarza, lekarza dentysty (po dniu 1 października 2004r.)
• dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku lekarza/ lekarza dentysty zamierzającego wyłącznie odbyć szkolenie podyplomowe lub określonego rodzaju studia dodatkowo należy przedłożyć:
• zezwolenie Ministra Zdrowia na odbycie specjalizacji na zasadach określonych w przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestnictwa w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby nie będące obywatelami Polski,
• dokument potwierdzający zgodę jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej albo podmiotu uprawnionego do nadawania stopni naukowych na podstawie odrębnych przepisów, na odbycie określonego rodzaju studiów lub szkolenie,
• zaświadczenie o formie finansowania studiów lub szkolenia
W przypadku lekarza/ lekarza dentysty zamierzającego wykonywać pracę zarobkową :
• na podstawie wizy z prawem do wielokrotnego przekraczania granicy – dodatkowo należy przedłożyć zezwolenie wydane przez właściwego wojewodę na zatrudnienie,
• na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas określony – dodatkowo należy przedłożyć przyrzeczenie właściwego wojewody wydania zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na wykonywanie przez cudzoziemca na terytorium Polski,
• wyłącznie w ramach praktyki lekarskiej – dodatkowo należy przedłożyć opinię komisji ds. praktyk lekarskich na obszarze której zamierza wykonywać zawód po spełnieniu warunków, o których mowa w art.50 ust.1-4 lub 50a. ust 4 ustawy o zawodzie lekarza.
Formularze:
Wniosek W-2b
Oświadczenie o niekaralności dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie

III. Ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca
Na wniosek lekarza/ lekarza dentysty nie będącego obywatelem polskim, posiadającego prawo wykonywania zawodu, przyznane na czas określony okręgowa rada lekarska przyznaje ponownie prawo wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:
• na czas określony w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego
• na czas określony lub na stałe w celu podjęcia pracy zarobkowej Wymagane dokumenty:
• „wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej” ” zawierający informację o celu podjęcia wykonywania zawodu ,oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
• zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
• dowód zmiany nazwiska gdy dokumenty wystawione są na inne nazwisko,
• „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty
• dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
W przypadku lekarza/ lekarza dentysty zamierzającego wyłącznie odbyć szkolenie podyplomowe lub określonego rodzaju studia dodatkowo należy przedłożyć:
• zezwolenie Ministra Zdrowia na dalsze odbywanie specjalizacji na zasadach określonych w przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestnictwa w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby nie będące obywatelami Polski,
• dokument potwierdzający zgodę jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej albo podmiotu uprawnionego do nadawania stopni naukowych na podstawie odrębnych przepisów, na odbycie określonego rodzaju studiów lub szkolenie,
• zaświadczenie o formie dalszego finansowania studiów lub szkolenia
W przypadku lekarza/ lekarza dentysty zamierzającego wykonywać pracę zarobkową :
• na podstawie wizy z prawem do wielokrotnego przekraczania granicy – dodatkowo należy przedłożyć zezwolenie wydane przez właściwego wojewodę na zatrudnienie,
• na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas określony – dodatkowo należy przedłożyć przedłużenie przyrzeczenia zezwolenia właściwego wojewody na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• wyłącznie w ramach praktyki lekarskiej – dodatkowo należy przedłożyć opinię zawodową wystawioną przez lekarza upoważnionego przez okręgową radę lekarską.

Formularze do pobrania:
Wniosek W-2b
Oświadczenie o niekaralności dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie
Orzeczenie o stanie zdrowia